1. Inledning
Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av
dataskydd. Vår Integritetspolicy har till syfte att ge dig klar och tydlig
information om ansvaret att skydda dina rättigheter och din integritet.
Vår Integritetspolicy ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och
vad vi gör med dem och vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem
gällande.
Det är viktigt att du tar del av Integritetspolicyn och känner dig trygg i vår
behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta
oss om du har frågor.
2. Begrepp, parter och ansvar för behandlingen av dina
personuppgifter

2.1 Personuppgift och behandling
Personuppgifter är varje upplysning som avser en fysisk person som kan
identifieras. En personuppgift kan vara ett namn, en adress eller ett
personnummer, men också en bild, en IP-adress eller en e-postadress –
om de kan kopplas till fysiska personer. Personuppgift kan vara faktorer
som är specifika för den fysiska personens fysiologiska, genetiska,
psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
Behandling av personuppgifter är en åtgärd eller kombination av åtgärder
beträffande personuppgifter. Exempelvis är insamling, registrering,
organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning,
läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller
tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande,
begränsning, radering eller förstöring av personuppgift.

3. Personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter vi
samlar in. Kontaktuppgifter till oss är:

Danell Finance Consulting AB
Gröndalsvägen 159
117 69 Stockholm
Tel: 070-334 44 09
E-post: info@financeconsulting.se

Org. nr. 559223-3539

Vi samlar in personuppgifter som du delar med oss när du köper våra
tjänster, när du anmäler dig till sammankomster och när du kontaktar oss
eller besöker vår hemsida och accepterar cookies.

Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss, eller som vi samlar utifrån
hur du använder våra tjänster, kan vi också samla in personuppgifter från
en tredje part. Dessa är: adressuppgifter från offentliga register för att vara
säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig, uppgifter om kreditvärdighet
från kreditvärderingsinstitut, banker och upplysningsföretag och uppgifter
från sociala medier i marknadsföringssyfte.

4. Personuppgifter som vi samlar vi från dig
När du beställer tjänster så samlar vi in dina kontaktuppgifter. Om du
kontaktar oss, via mail, chatt eller på annat sätt, kommer vi att få tillgång till
den informationen du lämnar till oss.

5. Kategorier och grund för behandling
Vi samlar följande kategorier av personuppgifter: namn, adress,
kontaktuppgifter inklusive telefonnummer och e-postadress,
identifikationsnummer, online-identifikationer, företagsuppgifter och andra
uppgifter som du själv har valt att dela med oss.
Vi behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet om tjänst
med dig och med kunden som du representerar.

Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta ha som
konsekvens att resultatet av tjänsten blir felaktig eller missvisande eller att
vi inte kan tillhandahålla resultatet av tjänsten till dig eller kunden eller att vi
levererar fel produkt.

6. Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi lagrar dina uppgifter till dess att tjänsten har utförts och produkter har
levererats och upp till en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna
hantera reklamationsärenden. Personuppgifter som behandlas för
fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.

7. Ändamål med behandlingen
Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål:
För att tillhandahålla tjänsten du har beställt och fullgöra våra åtaganden
enligt avtalet med dig eller kunden,
för att administrera ditt konto, kommunicera med dig, skicka meddelanden
och ev. nyhetsbrev och uppdatera tjänsten och villkor,
för att administrera marknadsföringsaktiviteter om du inte har avregistrerat
dig från det,
för att kontrollera, förhindra och utreda eventuellt missbruk eller felaktig
användning av tjänsten och
för att fullgöra en rättslig förpliktelse, exempelvis enligt bokföringslagen.
Vi behandlar också dina personuppgifter för att veta vilka användare och
kunder som använder tjänsten och senare för forskning och statistiska
ändamål.

8. Cookies eller kakor
Cookies eller kakor är teknologier som identifierar dig eller den utrustning
som du använder. Du kan själv kontrollera cookies genom inställningar i din
webbläsare och andra verktyg.

9. Vilka delar vi personuppgifter med?
Vi lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige. Vi överför inte dina
personuppgifter till ett tredje land.

Våra underleverantörer har samma skyldigheter gällande behandlingen av
personuppgifter som vi har gentemot dig. Det framgår av ett avtal som vi
har ingått med våra underleverantörer som kallas Personuppgiftsbiträdesavtalet.
Dina uppgifter som kund kan samköras med en tredje parts register för att
samla in mer information om dig som kund.

10. Dina rättigheter
Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilken information som finns
registrerad om dig.
Du har rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.
Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga,
ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av
personuppgifter tills de blir ändrade.
Du har rätten att bli glömd.
Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen
till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering
och invända direktmarknadsföring.

11. Fråga oss
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter,
vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de
kontaktuppgifter som finns på vår hemsida, samt via chatten eller
användarstöd som finns tillgängligt i tjänsterna. Du kan också skicka din
förfrågan till vår e-postadress avsedd för dessa frågor:
info@financeconsulting.se