Information om Coronaeffekter i årsredovisningen

Många företag brottas just nu med att få ihop årsbokslutet och hantera de effekter som pandemin har bidragit med under året. Hur informerar man sina intressenter om coronaeffekterna i årsredovisningen? Vad bör du skriva och vad behöver du skriva?

Inga rätta svar

Det finns inga rätta svar, men det finns en del vägledningar från t ex SRF konsulterna, bokföringsnämnden samt från FAR som man kan ha som stöd. SRF konsulternas redovisningsgrupp har tagit fram en vägledning som är väldigt bra tycker jag. De flesta företag har påverkats i olika grad av pandemin. I förvaltningsberättelsen under rubriken ”Allmänt om verksamheten” finns ett krav att skriva om speciella omständigheter som i särskild grad berör utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

SRF Konsulter

SRF konsulternas bedömning är att de flesta företag kan göra en relativt generell skrivning. Detta då det inte finns något krav på att kvantifiera effekten. Några förslag på texter som de har tagit med i vägledningen, beroende på vilka effekter just ditt företag har fått, är: ”Spridningen av coronaviruset har påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat negativt (i undantagsfall positivt). Företaget har i betydande omfattning tagit del av de statliga stöd som delats ut med anledning av coronapandemin.” ”Företaget har fått betydande stöd med anledning av den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter.” ”Spridningen av coronaviruset har inte påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.”

Väsentliga händelser

Om effekterna är väsentliga bör detta kommenteras läggas under rubriken ”väsentliga händelser under året” i förvaltningsberättelsen. Det är minst sagt ett annorlunda år där företag inte bara ska få ihop ett bokslut med många utmaningar på grund av pandemin, utan även sätta sig in i hur detta ska informeras om externt för att ge en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. Kontakta mig om du vill bolla hur just du ska tackla detta i din årsredovisning.