Behöver du ekonomiskt tillskott i bolaget?

Behöver du tillskjuta kapital till ditt bolag? Ett sätt för aktiebolag att få mer kapital i bolaget är genom att aktieägaren lämnar ett aktieägartillskott.

Villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott

Det finns två typer av aktieägartillskott som man bör ha koll på. Aktieägartillskott kan bestå av både pengar eller egendom.

Villkorat aktieägartillskott innebär att tillskottet är förenat om ett villkor om återbetalning till aktieägaren – detta får återbetalas under förutsättning att bolaget inte hamnar i obestånd om återbetalningen sker.

Ett ovillkorat aktieägartillskott innebär att det inte finns någon skyldighet för bolaget att återbetala summan till aktieägaren. Pengarna kan ses som en gåva och bolaget har ingen skuld till aktieägaren gällande tillskottet.

Fler aktieägare

Om det finns fler aktieägare i bolaget så ska man tänka på att reglera i aktieägaravtalet om hur man hanterar villkorade aktieägartillskott. T ex om aktieägartillskott ska ha förtur i eventuella vinstutdelningar framöver – att återbetalning ska ske innan vinstutdelning betalas ut till övriga aktieägare.

Andra sätt att tillskjuta kapital

Du kan även tillskjuta kapital i bolaget genom att göra en nyemission av aktierna eller ta in fler delägare. Om bolaget har ett kapitalstarkt moderbolag kan man också upprätta en kapitaltäckningsgaranti. Detta fungerar ungefär som ett tillskott men behöver inte betyda att pengar faktiskt betalas ut till bolaget. Det är ett löfte eller en garanti om att moderbolaget tillskjuter kapital vid varje tillfälle då dotterbolaget är i obestånd.

Det är svårt att utforma en kapitaltäckningsgaranti

Du behöver tänka till extra när du utformar en kapitaltäckningsgaranti. Det är mycket du bör tänka på i hur du formulerar den och det kan få tråkiga följder om den ställs ut på fel sätt.

Du bör tänka på beloppsgränser, hur ofta den kan utlösas, tidsomfattning, om/hur/av vem den kan sägas upp och vad som händer med den om aktierna överlåts eller ägandet ändras. Ta därför hjälp av en expert om du vill utforma en kapitaltäckningsgaranti eller om du vill diskutera vilken form av aktieägartillskott som passar bäst för dig och ditt företag.